Loading...
You are here:-Nieuws
Nieuws 2020-01-27T14:05:24+00:00
303, 2020

Financieringstool van het Versnellingshuis gelanceerd

Sinds vorige week is de financieringstool van het Versnellingshuis officieel gelanceerd. Deze is bedoeld als eerste startpunt voor ondernemers die ‘financiering’ (in de brede zin van het woord) zoeken. Hopelijk helpt de tool hen op weg.

Er is getracht om de onderliggende database van regelingen, fondsen en organisaties zo compleet mogelijk te maken en houden ons altijd aanbevolen voor het toevoegen van nieuwe opties. Belangrijk om verder te vermelden is dat we bewust gekozen hebben om alleen fondsen en regelingen op te nemen die een streepje voor geven aan circulaire ondernemers, of zelfs uitsluitend voor circulaire ondernemers bedoeld zijn.

Tot slot, dit is één van de manieren waarop het Versnellingshuis Nederland Circulair ondernemers helpt. Heb je nog een vraag over jouw circulaire businesscase? Stuur deze dan door naar www.versnellingshuisce.nl. Daar vind je een vragenformulier, mailadres en telefoonnummer, en voorbeelden van ondernemers die jullie voorgingen: https://versnellingshuisce.nl/resultaten/

2801, 2020

Terugblik uit de Werkplaats tegen Voedselverspilling 23 januari 2020

Op donderdag 23 januari vond de eerste Werkplaats tegen Voedselverspilling van 2020 plaats. De deelnemende ketenpartijen uit Regio Foodvalley deelden hun ambities en vragen om voedselverspilling tegen te gaan en deden al een aantal nieuwe mogelijke samenwerkingsrelaties op!

Deze werkplaats waren we te gast bij Mignon van Holten van VONK360 in Veenendaal. Met de slogan ‘Alvorens men vuur maakt is er eerst de vonk, hetgeen waaruit alles wordt gecreëerd.’ is VONK360 een vestigingsplaats waar een ambitieuze samenwerking ontstaat tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Deze duurzame plek aan de A12 is de start voor veel nieuwe ontmoetingen en innovaties . Ook voedselverspilling is een onderwerp waar winst valt te behalen.

Ambities

De bijeenkomst werd ingeleid door werkplaatstrekker Suzan Klein Gebbink, die inging op praktische voorbeelden om voedselverspilling tegen te gaan rondom het huis. Joost Snels, Wageningen UR leverde inspirerende voorbeelden van elders, onder meer via de activiteiten van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, mede initiatiefnemer van deze werkplaats.’

Afnemers

Tijdens de voorstelronde leerden deelnemers elkaar kennen en wisselden zij ideeën en ambities uit. Hierbij kwam een aantal business cases naar voren, waarbij het soms een uitdaging is om passende afnemers, zowel B2B als B2C, te vinden. Ook blijkt psychologie en communicatie van groot belang. Hoe presenteer en verkoop je als bedrijf je ‘verspilde’ producten aan klanten? Uiteraard kwamen er tijdens de werkplaats ook een aantal ‘verspillings’ problemen naar voren waar met name gemeenten binnen de eigen keten tegenaan lopen, b.v. op het gebied van de interne (duurzame) catering.

Initiatieven

Tijdens de middag werden er een aantal sprekende initiatieven onder de aandacht gebracht. Bijvoorbeeld De Soeperie met food waste producten, Smaakpark Ede, gelukkige binnenstad Ede, koffiekoekjes van reststromen bladerdeeg, 40 dagen eten uit de korte keten (producent en consument uit de regio) en Food2ndLive van ’s Heeren Loo. Uit de voorbeelden blijkt dat tegengaan van voedselverspilling vaak tot kostenbesparing of zelfs nieuwe verdienmodellen moet kunnen leiden.

Cases

Gastvrouw Mignon van VONK360 legde haar ambitie als casus op tafel: de initiatiefnemers van dit innovatieve vergader- en kantoorconceptwerken in het naastgelegen pand nu ook aan een nieuwe duurzame businesslocatie. Hoe kunnen zij het tegengaan verspilling van voedsel hierin een plek geven?

‘s Heeren Loo (Gert van Veenendaal) werkt aan het succesvolle pilotproject Food2ndLife, waarin ‘s Heeren Loo met onder meer AH en Smaak & Passie producten die niet verkocht zijn een nuttige bestemming geeft. De pilot levert onder meer het voorkomen van voedselverspilling, goede werkinvulling door diverse cliënten, leerwerkervaringsplekken en gezondere maaltijden en een kringloop waarbij bijna niks meer wordt weggegooid. Gert Veenendaal, manager leerwerkbedrijven, staat nu voor de vraag hoe deze pilot in de praktijk verder een vervolg krijgt. Gert: “Het is een grote operatie qua voedselveiligheid, menskracht, logistiek en financiën. Hoe bouwen we deze pilot om tot structureel vervolg?” Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=FuPUUDxCQYw&feature=youtu.be

Hoe verder?

Deelnemers aan de Werkplaats zijn ketenpartijen uit de hele regio. Zij brengen als vervolgstap hun eigen verliezen in kaart via een compacte monitoringstool van Wageningen UR. Ook zetten de deelnemers samen in op concrete ketenprojecten in hun eigen praktijk. Zo vinden nóg meer reststromen een bestemming, worden kosten bespaard en komen nieuwe regionale samenwerkingen tot stand.

Ook deelnemen? Mail dan naar secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl of rechtstreeks naar de werkplaatstrekker via post@suzankleingebbink.nl.

2401, 2020

Onderzoek binnen de werkplaatsen

Vanuit het Lectoraat Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede wordt binnen het Living Lab gewerkt aan een onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Robert van der Linden, masterstudent aan de Tilburg Universiteit. In dit bericht stelt hij zich graag voor en vertelt kort wat hij het komende half gaat doen.

Als masterstudent organisatiewetenschappen met een specialisatie rondom de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) onderzoek ik de circulaire werkplaatsen en hoe deze invloed hebben op beleid van organisaties. Ik doe dit onderzoek in het kader van mijn masterthesis.

Ik vind het mooi dat de Triple Helix in dit gebied hard samenwerkt om circulaire initiatieven te ontplooien. Circulaire economie zie ik als een nieuwe manier van denken, organiseren, produceren en consumeren. De omslag naar een ‘nieuw’ economisch model is soms in de theorie makkelijker dan in de praktijk. Samenwerking in de regio, in de vorm van onder andere een Living Lab, zie ik als unieke kans. Een kans om samen met regiopartners en ook ketenpartners te zoeken naar Circulaire oplossingen.

Met oog op het bovenstaande is onderzoek belangrijk. Enerzijds om te kijken hoe binnen de werkplaatsen informatie wordt gedeeld om zo te leren wat de meest effectieve manier is om dit te doen. Anderzijds om deze initiatieven als voorbeeld te laten dienen voor organisaties en regio’s elders. Door middel van observaties tijdens de werkplaatsen, interviews en het analyseren van documenten zal ik in de komende periode gaan ontdekken hoe de werkplaatsen werken en wat daarin effectief blijkt te zijn.

Door middel van de nieuwsbrieven en berichten op de website zal ik iedereen op de hoogte houden rondom dit onderzoek. Als u betrokken bent bij de werkplaatsen, dan is de kans ook groot dat ik u binnenkort zal benaderen.

Mocht u meer willen weten over dit onderzoek of heeft u misschien een vraag? Mail dan gerust naar drvdlinden@che.nl.

2012, 2019

Circulaire raad opgericht van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Van links naar rechts: Bart Steman (secretaris programmabureau), Herman van Rijnbach (beleidsmedewerker gemeente Veenendaal, adviseur Versnellingskamer), Marco Verloop (wethouder Veenendaal), Holmer Doornbos (strategisch adviseur van de regio Foodvalley, adviseur Versnellingskamer), Carolien Huisman (programmamanager Living Lab), Mariska de Kleijne (directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn, voorzitter van de Versnellingskamer), Rien Komen (College van Bestuur AERES), Wim Werkman (vice-voorzitter van de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV), vice-voorzitter Versnellingskamer).
Van links naar rechts voorgrond: Sebastiaan Berendse (Director Corporate Value Creation – WUR), Maud Hulshof (wethouder gemeente Wageningen, Dagelijks bestuur regio Foodvalley), Arnaud Wilod Versprille, (Olenz notarissen), Robert Strijk (Gedeputeerde provincie Utrecht). Van links naar rechts achtergrond: Henk Kievit (lector CHE), Geanne van Arkel (adviseur innovatie en duurzaamheid Interface), Fou-Khan Tsang (CEO Alfa accountants), Willem Kuijsten (voorzitter FOV).

Niet op de foto: Jan Jacob van Dijk (Christelijke Onderwijs Groep), Louise Vet (NIOO-KNAW), Dirk-Siert Schoonman (heemraad Waterschap Vallei en Veluwe), Timo Kruft (TEKA groep)

 

Om de mensheid blijvend en in balans met klimaat en milieu te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Foodvalley delen de urgentie en noodzaak om circulair te gaan werken. Daarom zijn zij een brede samenwerking gestart onder de naam Living Lab regio Foodvalley Circulair. Zij willen toe naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is. Circulair ondernemen is volgens Living Lab regio Foodvalley Circulair bovendien een kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen. Of zoals één van onze partners zegt: “Circulair ondernemen is investeren in duurzame winst.”

Vandaag, op 20 december 2019, is een belangrijke nieuwe stap gezet in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. In een feestelijke bijeenkomst is de Circulaire Raad voor het eerst bij elkaar gekomen en officieel geïnstalleerd. De Circulaire Raad gaat het Living Lab advies geven, meedenken en als ambassadeur optreden binnen en buiten de regio Foodvalley.

Living Lab: Verbinden en inspireren

Het Living Lab regio Foodvalley Circulair verbindt 50 partijen afkomstig van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die samen werk willen maken van de Circulaire Economie. Sinds februari dit jaar is het Living Lab actief bezig om in werkplaatsen op o.a. de thema’s Bouw, Voedselverspilling en Meetbaarheid kennisdeling en samenwerking vorm te geven. Daar komen binnenkort ook werkplaatsen voor Waterstof, Industrie en Beleid & Inkopen bij.

Naast de werkplaatsen is er een loket geopend voor vragen van bedrijven en werkt het Living Lab actief samen met de onderwijs en kennisinstellingen om studentenprojecten en onderzoeksvragen te initieren. Er wordt daarnaast inspiratie geboden door bijeenkomsten, artikelen en filmpjes. Wilt u meer weten over de activiteiten, doelen en partners van het Living Lab: kijk dan op www.regiofoodvalleycirculair.nl. Nieuwe partners zijn van harte welkom en we nodigen u uit om met ons mee werk te maken van een circulaire Foodvalley!

Het Living Lab wordt aangestuurd door de Versnellingskamer en heeft een bescheiden programmabureau voor de uitvoering.

Denkkracht en commitment

De Versnellingskamer heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een breder commitment en denkkracht van partijen rondom de circulaire economie. Daarom is een Circulaire Raad in het leven geroepen, die als belangrijkste functie ‘advies en aanjagen’ krijgt. De Circulaire Raad heeft een belangrijke inhoudelijke en aansturende taak om het Living Lab krachtig en effectief vorm te geven.

De Circulaire Raad denkt mee over de voortgang en adviseert over de versnelling van de circulaire economie in de regio. De leden zetten hun expertise, ervaring en netwerk in en zijn ambassadeur. Zij krijgen geen taken en verantwoordelijkheden w.b.t. financiën, toezicht, opdrachtverlening of benoemingen. De Circulaire Raad functioneert daarmee als een Raad van Advies. De bijeenkomsten van de Circulaire Raad zullen tweemaal per jaar plaatsvinden.

Vandaag, op 20 december, is de eerste ‘raadsvergadering’ gehouden bij gastheer ingenieursbureau Boot in Veenendaal. Vrijwel alle leden van de Circulaire Raad waren aanwezig en bespraken gezamenlijk welke rol zij met hun eigen netwerk en kennis kunnen spelen in het Living Lab. Ook is advies gegeven op de thema’s en activiteiten van het Living Lab en werden direct verschillende verbindingen gelegd om projecten en onderwerpen aan te jagen. De leden gaven unaniem aan graag als ambassadeur voor het Living Lab aan de slag te willen waar we als Living Lab erg blij mee zijn! We gaan met elkaar voor een nieuw, succesvol circulair jaar. Dat wensen we u ook toe voor 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Living Lab en bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl, 088-3481513) of de programmamanager (carolien@regiofoodvalleycirculair.nl).

1112, 2019

Terugblik werkplaats Meetbaarheid

Donderdag 31 oktober 2019 vond onze 2e sessie van de regionale werkplaats “meten van circulariteit” plaats op ons kantoor van Alfa in Barneveld. Een initiatief van FoodValleyRegio Circulair.

Een interessante en uitdagende sessie wederom bijgewoond door een 25-tal ondernemers en adviseurs uit de regio.

De sessie startte met een uiteenzetting over de verscheidenheid van de momenteel gehanteerde rapportagemodellen (Sustainable Development Goals; 6-kapitalenmodel; People, Planet en Prosperity; en B-Corp). Hierbij kwamen de overeenkomsten en ook de verschillen tussen de modellen aan de orde. Internationale standaarden, creëren van waarde, balans en scores meten zijn aandachtspunten.

Wim de Haas (WUR) en Henk Kievit (CHE en Nyenrode) brachten vervolgens in kaart hoe te komen tot initiatieven en resultaten in onze regio daarbij kennis delend over een soortgelijk traject in de omgeving van Arnhem. Topdown, ambities definiëren, nulmeting en alle stakeholders betrekken en informeren. Een intensief traject, maar mooi om te zien dat er ook in andere regio’s goede voortgang wordt gemaakt. Verbindingen leggen en van elkaar leren zijn belangrijk.

Koos Wagensveld (HAN) legde de link tussen praktijk, kennisdelen en gebruik maken van ambitieuze studenten. Samen met het bedrijfsleven de relevante “stromen” (6-kapitalenmodel) binnen een onderneming in kaart te brengen en daadwerkelijk acties initiëren op het terugdringen van reststromen en sluiten van kringlopen.
Tot slot nam Loes Keetels (Schuttelaar & Partners) ons mee in de internationale GRI aanpak. Procesmatig en planmatig werken met een duidelijke focus. Met sprekende voorbeelden van leesbare voortgangsrapportages op het gebied van circulair ondernemen sloten we deze sessie af. Diversiteit van de verschillende rapportages was groot en interessant om te zien hoe veel bedrijven een eigen invulling geven aan het rapporteren over de voortgang op het gebied van circulair ondernemen.

Kennis delen stond centraal in deze sessie. In de volgende, voorjaar 2020, zullen we deze kennis met ondernemers gaan toepassen om te komen tot concrete resultaten binnen onze werkplaats.

612, 2019

Een circulair toekomstbeeld creëren voor de Foodvalley regio

AC Team

Beste lezers,

Terwijl u dit leest, zijn wij hard aan het werk met ons project voor de Foodvalley. Wie zijn wij? Wij zijn een groep van zeven studenten van de Wageningen Universiteit met verschillende studieachtergronden. Samen werken wij aan een project van het Living Lab met als doel een toekomstbeeld voor de circulaire landbouw te creëren voor de Foodvalley regio in het jaar 2050.

Dit is uiteraard een brede opdracht en vergt daarom een gestructureerde aanpak. Allereerst hebben we besloten ons toe te spitsen op boeren om het overzicht te bewaren. Vervolgens zijn we gaan brainstormen over het concept circulariteit. Wat betekent het, hoe kun je het definiëren en welk doel dient het. Met deze informatie zijn we vervolgens experts op het gebied van kringlooplandbouw en circulaire economie gaan interviewen om componenten te krijgen voor ons toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld zullen we aan boeren en andere belanghebbende voorleggen tijdens een zogeheten World café. In deze workshopachtige setting worden aanwezigen in groepjes van 4 a 5 personen opgedeeld om na te denken over de door ons ontwikkelde toekomstbeelden met bijbehorende componenten. De output hiervan kunnen wij vervolgens gebruiken voor ons uiteindelijke plan.

Bent u door dit verhaal enthousiast geworden en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ons project. U bent van harte uitgenodigd om de eindpresentatie van ons project bij te wonen op 18 December om 10.30 in Orion (Wageningen campus). Heeft u vragen over ons project of misschien bruikbare tips? Dan kunt ons mailen op judith.zuijdwegt@wur.nl.

Met duurzame groet,

Adek, Angelica, Judith, Marco, Matthijs, Sam, Yilin

312, 2019

Verslag inspiratiebijeenkomst circulair ondernemen 19-11-2019

De FoodValley biedt volop kansen voor ondernemers die de stap willen zetten naar circulair ondernemen. Ondernemers en belanghebbenden uit de regio kwamen dinsdag 19 november bij elkaar voor de inspiratiebijeenkomst van de Circulair Ondernemen Challenge van de Rabobank bij G. van Beek & Zn. in Barneveld.

Een tweede Challenge
Vorig jaar is de eerste Circulair Ondernemen Challenge georganiseerd voor ondernemers in de Foodvalley. Deze Challenge heeft gezorgd voor mooie projecten en verbindingen. Om circulair ondernemen nog meer op de kaart te zetten, organiseren Rabobank Gelderse Vallei en Rabobank Vallei en Rijn een tweede Challenge.

Een kijkje in de stal
Gerard van Beek heeft de vorige Challenge deelgenomen en vertelde in zijn duurzame en innovatieve voorbeeldstal smakelijk over de circulaire stappen die hij al gezet heeft en hoe de Challenge hem heeft geholpen. De beide directeuren Mariska de Kleijne en Marcel Wijnen gaven uitleg over de Challenge en Mart Beune van KPMG (kennispartner) lichtte deze avond de vernieuwde regioscan toe. Ook voormalig deelnemers Wim van Rijn van Hazeleger Kaas en Kees Boot van BOOT Organiserend ingenieursburo vertelden over hun deelname en over hun opbrengsten van de Challenge.

Kansen voor ondernemers
De vernieuwde regiocan laat zien welke kansen er voor ondernemers zijn op het gebied van circulaire economie binnen de sectoren food & agri, industrie, transport & logistiek, bouw, ICT en zorg.  Naast deze sectorspecifieke kansen zijn ook systeemkansen geïdentificeerd die in en tussen meerdere sectoren relevant zijn.

Circulair businessplan
De Challenge helpt enthousiaste ondernemers bij hun circulaire ambities. Er is plaats voor zo’n twintig bedrijven om de uitdaging aan te gaan om een circulair businessplan op te zetten. Een bedrijfsscan maakt inzichtelijk wat de circulaire kansen van de deelnemers zijn. De volgende stap bestaat uit workshops waarin de ondernemers concreet naar hun circulaire businessplan kijken: hoe kunnen zij meer circulair gaan ondernemen, wat levert dat op en waar liggen kansen?

Interesse?
De Circulair Ondernemen Challenge is een initiatief van de Rabobank in samenwerking met KPMG en MVO Nederland. U kunt de regioscan van de FoodValley regio via ww.rabobank.nl/vr raadplegen. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Challenge? Neem dan contact op met Rabobank Vallei en Rijn, communicatie.vr@rabobank.nl.

309, 2019

Succesvolle start Werkplaats Meetbaarheid Circulariteit

Op 17 juli vond op de valreep voor de zomervakantie de startbijeenkomst plaats van de werkplaats Meetbaarheid Circulariteit. Centraal in de werkplaats staat de vraag hoe circulariteit meetbaar te maken is. De doelstelling van deze werkplaats is om een objectieve (voortgangs)rapportage te ontwikkelen waarin circulariteit meetbaar is, met relevante informatie, inspirerend en uitdagend.

“als je niet weet waar je staat, kun je moeilijk koers bepalen en aantoonbaar maatschappelijk relevant ondernemen”

Tijdens de sessie zelf hebben de circa 20 deelnemers in groepen nagedacht over waar een goed instrument volgens hen aan zou moeten voldoen. Uit de discussie die hierop volgde bleek dat er nog veel onduidelijkheid en verschillen zitten in opvattingen over wat een goed instrument is. Waar voor sommigen de kracht ligt in het makkelijk, snel en goedkoop kunnen rapporteren, ligt de kracht volgens anderen weer bij het ontwikkelen van één universele indicator die sector overstijgend is.

In de komende weken wordt de input die bij de eerste werkplaats is opgehaald verwerkt. Er zal een aanpak worden vormgegeven en in gezamenlijkheid zullen de vervolgstappen worden bepaald. Nieuwsgierig naar de mate van circulariteit van uw eigen bedrijfsvoering? Sluit dan aan bij de tweede werkplaats op donderdag 31 oktober 2019.

> Werkplaats Meetbaarheid Circulariteit

Bijeenkomst gemist? 

606, 2019

Nieuw programmamanagement Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Na de kick-off van 13 februari is het programma Living Lab Foodvalley Circulair! van start gegaan. We hebben daarmee de kwartiermakersfase afgesloten en gaan een vierjarige periode in waarin we onze samenwerking verder professionaliseren en met elkaar concrete doelstellingen op het gebied van circulariteit willen bereiken.

Onderdeel van de start van deze programmaperiode is ook dat het programmamanagement voor de komende jaren aanbesteed is. De selectiecommissie die deze aanbesteding heeft begeleid bestaat uit de leden van de Versnellingskamer Mariska de Kleijne  (directeur
Rabobank Vallei en Rijn), Wim Werkman (bestuurslid FOV) en  Marco Verloop (portefeuillehouder circulaire economie Regio Foodvalley). De selectiecommissie heeft een eisenpakket en een profiel  voor een programmamanager opgesteld. Drie bureaus zijn gevraagd om hiervoor een offerte uit te brengen. De ontvangen offertes zijn beoordeeld op criteria en met alle bureaus zijn gesprekken gevoerd waarna een keuze is gemaakt. Het bureau Royal HaskoningDHV is door de selectiecommissie gekozen om deze opdracht uit te voeren.

Per 1 juni start Carolien Huisman als programmamanager. Carolien is een zeer ervaren programmamanager. Zij brengt veel kennis van circulaire economie en biobased  economy met zich mee, opgedaan in projecten in o.a. Noord-Brabant, Flevoland en Zuid Holland.
Carolien wordt ondersteund door Bart Steman die het programmasecretariaat op zich neemt. Carolien is te bereiken op 06 – 20 55 75 88 en Bart op 06 – 82 16 23 77 en tevens via secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl, carolien@regiofoodvalleycirculair.nl of bart@regiofoodvalleycirculair.nl. We hebben veel vertrouwen in dit team en we wensen Carolien en Bart veel succes in deze nieuwe rol.

Dit betekent helaas wel dat we afscheid moeten nemen van Suzan Klein Gebbink als kwartiermaker van het programma. Zij is de afgelopen jaren namens bureau Wing een drijvende kracht achter de totstandkoming van het programma Living Lab Regio Foodvalley Circulair! geweest. We zijn er van overtuigd dat zonder haar aanstekelijk enthousiasme, haar grote inzet en drive het programma nu niet al zo’n succes zou zijn. Wij zijn haar dan ook zeer dankbaar en we wensen haar veel succes met haar andere opdrachten.

Suzan blijft de maand juni nog betrokken bij het programma om haar taken over te dragen aan Carolien.