Loading...
You are here:-Nieuws
Nieuws 2019-06-06T16:07:41+00:00
2012, 2019

Circulaire raad opgericht van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Van links naar rechts: Bart Steman (secretaris programmabureau), Herman van Rijnbach (beleidsmedewerker gemeente Veenendaal, adviseur Versnellingskamer), Marco Verloop (wethouder Veenendaal), Holmer Doornbos (strategisch adviseur van de regio Foodvalley, adviseur Versnellingskamer), Carolien Huisman (programmamanager Living Lab), Mariska de Kleijne (directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn, voorzitter van de Versnellingskamer), Rien Komen (College van Bestuur AERES), Wim Werkman (vice-voorzitter van de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV), vice-voorzitter Versnellingskamer).
Van links naar rechts voorgrond: Sebastiaan Berendse (Director Corporate Value Creation – WUR), Maud Hulshof (wethouder gemeente Wageningen, Dagelijks bestuur regio Foodvalley), Arnaud Wilod Versprille, (Olenz notarissen), Robert Strijk (Gedeputeerde provincie Utrecht). Van links naar rechts achtergrond: Henk Kievit (lector CHE), Geanne van Arkel (adviseur innovatie en duurzaamheid Interface), Fou-Khan Tsang (CEO Alfa accountants), Willem Kuijsten (voorzitter FOV).

Niet op de foto: Jan Jacob van Dijk (Christelijke Onderwijs Groep), Louise Vet (NIOO-KNAW), Dirk-Siert Schoonman (heemraad Waterschap Vallei en Veluwe), Timo Kruft (TEKA groep)

 

Om de mensheid blijvend en in balans met klimaat en milieu te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Foodvalley delen de urgentie en noodzaak om circulair te gaan werken. Daarom zijn zij een brede samenwerking gestart onder de naam Living Lab regio Foodvalley Circulair. Zij willen toe naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is. Circulair ondernemen is volgens Living Lab regio Foodvalley Circulair bovendien een kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen. Of zoals één van onze partners zegt: “Circulair ondernemen is investeren in duurzame winst.”

Vandaag, op 20 december 2019, is een belangrijke nieuwe stap gezet in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. In een feestelijke bijeenkomst is de Circulaire Raad voor het eerst bij elkaar gekomen en officieel geïnstalleerd. De Circulaire Raad gaat het Living Lab advies geven, meedenken en als ambassadeur optreden binnen en buiten de regio Foodvalley.

Living Lab: Verbinden en inspireren

Het Living Lab regio Foodvalley Circulair verbindt 50 partijen afkomstig van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die samen werk willen maken van de Circulaire Economie. Sinds februari dit jaar is het Living Lab actief bezig om in werkplaatsen op o.a. de thema’s Bouw, Voedselverspilling en Meetbaarheid kennisdeling en samenwerking vorm te geven. Daar komen binnenkort ook werkplaatsen voor Waterstof, Industrie en Beleid & Inkopen bij.

Naast de werkplaatsen is er een loket geopend voor vragen van bedrijven en werkt het Living Lab actief samen met de onderwijs en kennisinstellingen om studentenprojecten en onderzoeksvragen te initieren. Er wordt daarnaast inspiratie geboden door bijeenkomsten, artikelen en filmpjes. Wilt u meer weten over de activiteiten, doelen en partners van het Living Lab: kijk dan op www.regiofoodvalleycirculair.nl. Nieuwe partners zijn van harte welkom en we nodigen u uit om met ons mee werk te maken van een circulaire Foodvalley!

Het Living Lab wordt aangestuurd door de Versnellingskamer en heeft een bescheiden programmabureau voor de uitvoering.

Denkkracht en commitment

De Versnellingskamer heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een breder commitment en denkkracht van partijen rondom de circulaire economie. Daarom is een Circulaire Raad in het leven geroepen, die als belangrijkste functie ‘advies en aanjagen’ krijgt. De Circulaire Raad heeft een belangrijke inhoudelijke en aansturende taak om het Living Lab krachtig en effectief vorm te geven.

De Circulaire Raad denkt mee over de voortgang en adviseert over de versnelling van de circulaire economie in de regio. De leden zetten hun expertise, ervaring en netwerk in en zijn ambassadeur. Zij krijgen geen taken en verantwoordelijkheden w.b.t. financiën, toezicht, opdrachtverlening of benoemingen. De Circulaire Raad functioneert daarmee als een Raad van Advies. De bijeenkomsten van de Circulaire Raad zullen tweemaal per jaar plaatsvinden.

Vandaag, op 20 december, is de eerste ‘raadsvergadering’ gehouden bij gastheer ingenieursbureau Boot in Veenendaal. Vrijwel alle leden van de Circulaire Raad waren aanwezig en bespraken gezamenlijk welke rol zij met hun eigen netwerk en kennis kunnen spelen in het Living Lab. Ook is advies gegeven op de thema’s en activiteiten van het Living Lab en werden direct verschillende verbindingen gelegd om projecten en onderwerpen aan te jagen. De leden gaven unaniem aan graag als ambassadeur voor het Living Lab aan de slag te willen waar we als Living Lab erg blij mee zijn! We gaan met elkaar voor een nieuw, succesvol circulair jaar. Dat wensen we u ook toe voor 2020.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Living Lab en bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl, 088-3481513) of de programmamanager (carolien@regiofoodvalleycirculair.nl).

1112, 2019

Terugblik werkplaats Meetbaarheid

Donderdag 31 oktober 2019 vond onze 2e sessie van de regionale werkplaats “meten van circulariteit” plaats op ons kantoor van Alfa in Barneveld. Een initiatief van FoodValleyRegio Circulair.

Een interessante en uitdagende sessie wederom bijgewoond door een 25-tal ondernemers en adviseurs uit de regio.

De sessie startte met een uiteenzetting over de verscheidenheid van de momenteel gehanteerde rapportagemodellen (Sustainable Development Goals; 6-kapitalenmodel; People, Planet en Prosperity; en B-Corp). Hierbij kwamen de overeenkomsten en ook de verschillen tussen de modellen aan de orde. Internationale standaarden, creëren van waarde, balans en scores meten zijn aandachtspunten.

Wim de Haas (WUR) en Henk Kievit (CHE en Nyenrode) brachten vervolgens in kaart hoe te komen tot initiatieven en resultaten in onze regio daarbij kennis delend over een soortgelijk traject in de omgeving van Arnhem. Topdown, ambities definiëren, nulmeting en alle stakeholders betrekken en informeren. Een intensief traject, maar mooi om te zien dat er ook in andere regio’s goede voortgang wordt gemaakt. Verbindingen leggen en van elkaar leren zijn belangrijk.

Koos Wagensveld (HAN) legde de link tussen praktijk, kennisdelen en gebruik maken van ambitieuze studenten. Samen met het bedrijfsleven de relevante “stromen” (6-kapitalenmodel) binnen een onderneming in kaart te brengen en daadwerkelijk acties initiëren op het terugdringen van reststromen en sluiten van kringlopen.
Tot slot nam Loes Keetels (Schuttelaar & Partners) ons mee in de internationale GRI aanpak. Procesmatig en planmatig werken met een duidelijke focus. Met sprekende voorbeelden van leesbare voortgangsrapportages op het gebied van circulair ondernemen sloten we deze sessie af. Diversiteit van de verschillende rapportages was groot en interessant om te zien hoe veel bedrijven een eigen invulling geven aan het rapporteren over de voortgang op het gebied van circulair ondernemen.

Kennis delen stond centraal in deze sessie. In de volgende, voorjaar 2020, zullen we deze kennis met ondernemers gaan toepassen om te komen tot concrete resultaten binnen onze werkplaats.

612, 2019

Een circulair toekomstbeeld creëren voor de Foodvalley regio

AC Team

Beste lezers,

Terwijl u dit leest, zijn wij hard aan het werk met ons project voor de Foodvalley. Wie zijn wij? Wij zijn een groep van zeven studenten van de Wageningen Universiteit met verschillende studieachtergronden. Samen werken wij aan een project van het Living Lab met als doel een toekomstbeeld voor de circulaire landbouw te creëren voor de Foodvalley regio in het jaar 2050.

Dit is uiteraard een brede opdracht en vergt daarom een gestructureerde aanpak. Allereerst hebben we besloten ons toe te spitsen op boeren om het overzicht te bewaren. Vervolgens zijn we gaan brainstormen over het concept circulariteit. Wat betekent het, hoe kun je het definiëren en welk doel dient het. Met deze informatie zijn we vervolgens experts op het gebied van kringlooplandbouw en circulaire economie gaan interviewen om componenten te krijgen voor ons toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld zullen we aan boeren en andere belanghebbende voorleggen tijdens een zogeheten World café. In deze workshopachtige setting worden aanwezigen in groepjes van 4 a 5 personen opgedeeld om na te denken over de door ons ontwikkelde toekomstbeelden met bijbehorende componenten. De output hiervan kunnen wij vervolgens gebruiken voor ons uiteindelijke plan.

Bent u door dit verhaal enthousiast geworden en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ons project. U bent van harte uitgenodigd om de eindpresentatie van ons project bij te wonen op 18 December om 10.30 in Orion (Wageningen campus). Heeft u vragen over ons project of misschien bruikbare tips? Dan kunt ons mailen op judith.zuijdwegt@wur.nl.

Met duurzame groet,

Adek, Angelica, Judith, Marco, Matthijs, Sam, Yilin